Primăria Margina județul Timiș

H O T Ă R Â R E

R O M A N I A

JUDETUL TIMIS

CONSILIUL LOCAL

COMUNA  MARGINA

 

 

 

 

  H O T Ă R Â R E

 

Privind reorganizarea  Serviciului  Voluntar  pentru  Situatii  de  Urgenta  al

  Comunei  Margina , judetul  Timis.

   

 

 

   Consiliul local al Comunei Margina, judeţul Timis;

   Văzând referatul  d-lui  Dobrean  Dorel – Seful  Serviciului  Voluntar  ptr.  Situatii  de  Urgenta al  comunei  Margina - înregistrat sub nr. 1.395  din  data  de: 18  august  2010, material  intocmit  ca  urmare  a  controlului  tematic  periodic( anual ) al  Inspectoratului  pentru  Situatii  de  Urgenta  „ Banat „ al  judetului  Timis , efectuat  la  Primaria  comunei  Margina  in  perioada: 16 – 17  august  2010  si  a  procesului – verbal  de  control  nr. 47.417 / 17  august  2010 ;

  Având în vedere prevederile prevederile art. 13, litera “d”si art. 14, lit. „i”, din Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor;  art. 6, lit. “c” din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor,  art. 1- 5 şi 11 din O.M.I.R.A. Nr. 195/20.04.2007 privind modificarea şi completarea Ordinului M.A.I. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă; art. 10, lit. „b” din Legea Nr. 481/08.11.2004 privind protecţia civilă ; a art. 5, al.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.88/30.2008, aprobată prin Legea nr. 363/07.06.2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă;.

  In temeiul art. 38, al. (2), lit.”e”, ”k”, “n” si „q”, ale art.46, al. (1) si ale art. 68, al. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – prin  prezenta -

 

 

 

   H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

 

  Art.1. – Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, de Categoria I-a, necesar  categoria III aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei  Margina, judeţul Timis.

  Art.2. – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Margina, judeţul Timiş este condus de 1 (unu) Şef Serviciu - d-nul  Dobrean  Dorel , profesionist  in  domeniu.

  Art.3. – Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta al Comunei Margina, judeţul Timis are în compunere  un număr de:58 ( cincizeci  si  opt ) posturi, dintre care: 1( unu ) posturi pentru personalul angajat şi:57 ( cincizeci si  sapte )posturi pentru personalul voluntar, conform organigramei prevăzută în anexa nr.1 din prezenta hotărâre

  Art.4.Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă conform anexei  nr. 2 din prezenta hotărâre.

  Art.5. Componenţa nominală a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Margina, judeţul Timis, dotarea echipelor specializate pentru intervenţie în situaţii de urgenţă, se va face prin Dispoziţie a primarului Comunei Margina, judeţul Timis, în termen de 10 (zece) zile de la data aprobării prezentei Hotărâri a Consiliului Local.
  Art. 6. Prezenta  hotărâre respectiv regulamentul de organizare şi funcţionare a va fi transmisă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “BANAT ” al Jud. Timiş, în vederea avizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Margina, prevăzut în anexa nr. 2.

  Art.7.Primarul Comunei Margina , judeţul Timiş va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri.

  Art.8.- Prezenta  hotarare  se  va  comunica:

Primariei  comunei  Margina , judetul  Timis ;

Institutiei  Prefectului – judetul  Timis;

Inspectoratului  ptr.  Situatii  de  Urgenta „Banat „ al  judetului  Timis ;

Sefului  Serviciului  Voluntar  ptr.  Situatii  de  Urgenta  Margina ;

Membrilor  Serviciului  Voluntar  ptr.  Situatii  de  Urgenta  Margina ;

Se  va  face  publica  prin  afisare  in  sediul  ad-tiv  local.-

 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

Consilier  local:

Lapugean  Ciprian - Ioan.

 

 

 

 

    Contrasemnează,

   Secretarul Comunei  Margina

Nr. 1 8  din :23. 09.2010.    Jr. Danciu – Grosan  Dan.